ข่าวและกิจกรรม
เราคือใคร
สิ่งที่คุณช่วยได้
  • อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1.3 ล้านคนต่อปี
  • อัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 65% ภายในอีก 25 ปี ข้างหน้า
  • ความเสียหายของแต่ละประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1-3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

RSS feed Facebook