ข่าวสาร

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2554

วันที่ 2-4 กันยายน 2554

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ออกบูธในงานสัปดาห์ประกันภัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันภัยไทย ภาครัฐ องค์กรเอกชนและภาคการเงินที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเข้าร่วมออกบูธ ในงานนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้เชิญภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนถนนมากมายร่วมออกงาน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ร่วมออกงานดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้พยายามต่อสู้กับ การระบาดของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยมีผู้เยี่ยมชมบูธของมูลนิธิฯ กว่า 100 คนต่อวัน
RSS feed Facebook