ข่าวสาร

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เข้าร่วมประชุม “คณะผู้เชี่ยวชาญด้าน ความคืบหน้า และการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ในเอเชียแปซิฟิก” จัดโดยองค์การสหประชาชาติ

วันที่ 27-29 กันยายน 2554

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ได้รับเชิญจากองค์กร UNESCAP ของสหประชาชาติเข้าร่วมประชุม “คณะผู้เชี่ยวชาญด้าน ความคืบหน้าและการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนในเอเชียแปซิฟิก” (EGM) ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 องค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกจำนวน 27 คนเข้าร่วมประชุม และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เอ็นจีโอต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย สมาคมยานยนต์ สถาบันการขนส่ง สถาบันวิจัยความปลอดภัยทางถนน ฯลฯ การประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาประเด็นและ อุปสรรคในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยบนถนน และติดตามความคืบหน้า ในแผนปฏิบัติการเพื่อถนนปลอดภัยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2553-2563 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อรักษาระดับ และลดตัวเลขประมาณการเกี่ยวกับอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนถนนทั่วโลก สรุปผลการประชุมโดยย่อ มีรายละเอียดดังนี้


The meeting noted that many countries, including the ESCAP region, had held commemorative events to officially mark the start of the Decade. The meeting acknowledged the roles of the UN Regional Commission and the WHO within the framework of UN road safety collaborations that both are to coordinate for regular monitoring of global progress towards meeting the targets indentified in the Global Plan of Action and to develop global status reports on road safety and other appropriate monitoring tools.

On the issue of data collection, the meeting noted that information for some of the 36 indicators set previously was not currently being collected and was hence unavailable and member states then were encouraged to advise the secretariat of contact details of each national focal point for Decade of Action for Road Safety. The meeting agreed that some additional indicators that were not part of the 36 indicators would be vital to monitoring. That could include;

  • a) The road fatality rate per 100,000 population
  • b) The road safety budget in proportion to the road construction budget
  • c) The existence of laws that address drunk driving, excessive speed and mobile phone usage among the others. Indicators on the existence of laws requiring the wearing of seat belts and motorcycle helmets would also be vital.


RSS feed Facebook